Verslag Ledenraadsvergadering 14 mei 2021

0
999

Op 14 mei vond de digitale Ledenraadsvergadering plaats. Voor het eerst sinds lange tijd was de Ledenraad weer voltallig aanwezig met in haar midden ook de recent benoemde leden Alfred Askes, Monica Groothuis (afdeling Noord), Erik van Lente, Jan van Drie, Thijs Reef (afdeling Midden) en Pim van Welie (afdeling Zuid).

Na 2 inspraakreacties door dhr. Epema en mevrouw Rozema, werd er een terugkoppeling gegeven vanuit de verschillende afdelingsvergaderingen. Tijdens die vergaderingen zijn ook het door de ledenraad verstuurde verslag van de verzoeningscommissie zoals opgesteld door de heren J.W. Sloof en M. Duijts en de schriftelijke reactie hierop van 23 bezorgde leden uitgebreid besproken.

De jaarrekening over 2020 werd goedgekeurd. Ook werd het proces geschetst voor de statuten en reglementen: tot 1 juni hebben de leden tijd om op- en aanmerkingen door te geven aan de ledenraadsleden. De concepten hiervan zijn op te vragen bij het stamboekkantoor. Na die tijd geven ledenraadsleden deze door richting het hoofdbestuur. Er zal een bericht op de website (klik hier) en Facebook worden geplaatst om leden te attenderen op deze mogelijkheid.

In het besloten deel werd Geert Verbaas benoemd als lid van de FTC Rasfokkerij en werd het voorstel van het hoofdbestuur om Ben Platzer als juryvoorzitter aan te stellen bekrachtigd.

Daarnaast heeft de Ledenraad gereflecteerd op het hele proces rond de verzoeningscommissie en besprak enkele schriftelijke reacties. De auteurs van deze reacties krijgen een antwoord op hun schrijven en daarmee wordt wat betreft de Ledenraad een punt gezet achter de hele kwestie. Nu is het van belang om naar de toekomst te kijken en ervoor te zorgen dat in onze vereniging gezelligheid weer voorop staat.