Verenigingsstructuur

Omdat een democratische en breed gedragen besluitvorming zeer belangrijk is binnen een vereniging, kent het NWPCS een gelaagde structuur waardoor besluiten weloverwogen genomen worden en waarbij de leden ook nauw betrokken kunnen zijn.

De ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan binnen het stamboek en telt dertien leden, die worden afgevaardigd door de afdelingen. De ledenraad vergadert twee à drie keer per jaar, tijdens deze vergaderingen vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats over allerlei beleidsmatige zaken.
Bij de ledenraadsleden, en afdelingsbesturen, kunnen leden terecht met hun vragen of meningen omtrent beleidsmatige onderwerpen. Op deze wijze kunnen zij hun invloed laten gelden tijdens de ledenraadsvergaderingen.

Het bestuur

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Bestuurslid Fokkerijzaken NWR/WPBR
 • Bestuurslid Fokkerijzaken Rasfokkerij

Het bestuur stippelt het beleid van het stamboek uit op het gebied van registratie, organisatie, regelgeving, fokkerij en PR, en legt beleidsvoorstellen voor aan de ledenraad. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van ledenraadsbesluiten en bewaakt zij de afhandeling van dagelijkse zaken.

De commissies
Het bestuur kan een beroep doen op verschillende commissies,zoals de foktechnische commissie, de rijtechnische commissie, redactie commissie en de pr commissie, en zich door hen laten adviseren. Daarnaast is er nog een tuchtcommissie en een commissie van beroep.

 • Foktechnische commissie
  De Foktechnische commissie adviseert het bestuur over het foktechnisch beleid, de samenstelling van het jurycorps en rapporteert over de stand van zaken inzake uitvoering van het fokkerijbeleid. Per sectie wordt de foktechnische commissie vertegenwoordigd door 2 personen: sectie A, B, C/D en NWR/Welsh partbred.
 • Rijtechnische commissie
  De rijtechnische commissie adviseert het bestuur inzake het bevorderen van het gebruik van de pony’s en bereidt wedstrijden en andere activiteiten ter ondersteuning daarvan voor en draagt zorg voor de uitvoering van deze activiteiten.
 • Redactie commissie
  De redactiecommissie adviseert het bestuur inzake de interne communicatie binnen de vereniging en verzorgt deze via voorlichting middels het verenigingsorgaan.
 • PR commissie
  De PR commissie adviseert het bestuur over het PR beleid, stelt PR materiaal samen en organiseert PR activiteiten. De commissie bestaat uit afgevaardigden vanuit de 4 afdelingen.
 • Tuchtcommissie
  De tuchtcommissie is bevoegd om, nadat het bestuur een zaak aan de commissie heeft voorgelegd, leden en ereleden die in strijd met de statuten en/of reglementen gehandeld hebben, te berispen of te beboeten.
 • Commissie van Beroep
  Tegen elke door de tuchtcommissie opgelegde straf kan beroep aangetekend worden bij de Commissie van Beroep.

De afdelingen
Het stamboek is verdeeld in drie afdelingen: noord, midden, zuid, die alle drie meehelpen het landelijke beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur dat door de leden van de betreffende afdeling gekozen zijn. Tijdens de voor- en najaarsvergaderingen worden diverse regionale onderwerpen behandeld, maar wordt er ook uitgebreid met de leden gediscussieerd over beleidszaken.

Het stamboekkantoor
Dit is eigenlijk het administratiekantoor van het NWPCS en is gevestigd bij het kantoor van Het Stamboekkantoor. Het stamboekkantoor zorgt ervoor dat de afspraken, gemaakt tussen ledenraad en hoofdbestuur met betrekking tot de registratie van pony’s en andere administratieve handelingen volgens de door de ledenraad vastgestelde regels afgehandeld worden. Dit alles gebeurt onder de verantwoordelijkheid van en in afstemming met het bestuur. secretariaat@nwpcs.nl