Eventuele opmerkingen statuten/reglementen voor 1 juni

0
1031
Welsh hoofd

Tijdens de afgelopen afdelingsvergaderingen is door het hoofdbestuur al uitgebreid ingegaan op de procedure rondom de nieuwe statuten en reglementen. Leden kunnen de concepten hiervan opvragen bij het stamboekkantoor (secretariaat@nwpcs.nl). Mochten er nog leden zijn met op- of aanmerkingen, dan kunnen die voor 1 juni a.s. worden gemeld bij één van de ledenraadsleden.

De ledenraadsleden bundelen vervolgens het commentaar richting het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur geeft in een notitie een reactie op de gemaakte op- of aanmerkingen en stuurt deze notitie samen met een definitief concept van de statuten en reglementen naar de Ledenraad.

Het is de bedoeling dat dit definitief concept in een volgende vergadering van de Ledenraad zal worden besproken. Na goedkeuring door de Ledenraad zullen de nieuwe statuten en reglementen bij de notaris worden gedeponeerd.