Veulenregistratie 2021

pasgeboren veulen

Zoals ieder jaar wacht elke fokker vol spanning op de komst van een gezond veulen en wij als stamboek hopen weer veel van deze veulens in te mogen schrijven!

Werkwijze bij het aanmelden

Vanaf 2018 zijn we begonnen om de aanmelding voor registratie van o.a. de veulens in het stamboek te gaan digitaliseren. Dit om tijd en dus ook kosten te kunnen besparen om deze prachtige hobby voor ieder lid betaalbaar te houden.

Het aanmelden van veulens kan dan ook geheel digitaal gebeuren via Mijn Welsh. Dit is o.a. mogelijk gemaakt door de medewerking van de hengstenhouders die de dekkingen digitaal invoeren. Na aanleiding hiervan krijgt u een factuur op het einde van het dekseizoen van € 30,00 conform de tarievenlijst voor de dekafdracht. De hengstenhouders hoeven door deze digitalisatie geen dekbon / geboortebericht meer af te geven aan de merriehouder; het veulen kan dan online via Mijn Welsh worden aangemeld, maar er kan op verzoek van de merriehouder wel in worden voorzien.
Om gebruik te kunnen maken van het digitaal aanmelden van uw veulen zijn wel een aantal basisvereisten nodig en wel:

 • U dient lid te zijn van het NWPCS zodat u toegang heeft tot Mijn Welsh,
 • U moet gebruik maken van een bij het NWPCS gekeurde hengst (basisboek- of stamboekhengst)
 • Uw merrie moet bij het NWPCS geregistreerd zijn en op uw naam staan.

Als aan deze voorwaarden is voldaan dan kunt u uw veulen via Mijn Welsh aanmelden en levert u dat een voordeel op in de registratiekosten. U betaalt voor de registratie en het paspoort dan een bedrag van € 50,00 conform de tarievenlijst in plaats van € 65,00 wanneer niet via de digitale weg wordt aangemeld. Met dit bedrag wordt dan alles geregeld; het chippen en schetsen; het afgeven van de documenten (paspoort en veulenboekbewijs) en de aanmelding bij RVO in de Centrale database.

Veulens van hengsten welke een deklicentie hebben bij het moeder – of één van de zuster stamboeken van het NWPCS kunnen uiteraard voor inschrijving worden aangeboden. Daarnaast kunnen ter registratie in de WPBR ook veulens van hengsten worden aangeboden uit de overige Europees erkende stamboeken, zolang zij maar – in het geval van de WPBR – voldoen aan de eis dat ze minimaal 12.5% Welshbloed voeren.

In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van een hengst van een ander erkend stamboek is het niet mogelijk de dekking digitaal in te voeren via Mijn Welsh. In deze gevallen geldt dat de geboortemelding op het origineel geboortebericht dat de hengstenhouder u hoort aan te reiken, per post opgestuurd dient te worden naar het stamboekkantoor om de geboorte te melden. Elk Europees erkend stamboek kan voorzien in een officieel document waarop de geboorte kan worden gemeld. Heeft u nog geen document voor registratie van het veulen ontvangen van uw hengstenhouder, informeer hier dan tijdig naar! De kosten voor de registratie van deze veulens is € 65,00, plus de dekafdracht van € 40,00 voor hengsten met een deklicentie van een ander stamboek dan het NWPCS.

Werkwijze bij het registreren van uw veulen opvolgend de aanmelding

Korneweijdes Cassius Clay draf

Vanaf dit jaar zullen alle paspoortconsulenten van het NWPCS op pad gaan met een Ipad om de veulens digitaal te schetsen. Op deze Ipad staat de zogenaamde veulen-app waarmee de ppc’er op eenvoudige wijze de veulens kan in schetsen. Ook zijn alle ppc’ers uitgerust met een chipreader welke is voorzien van Bluetooth, deze kan communiceren met de Ipad, het invoeren van het chipnummer hoeft hierdoor niet langer handmatig ingevoerd te worden maar word automatisch uitgelezen en in de veulenapp gezet. Door de automatisering gaan we weer een behoorlijke stap verder in het efficiënter en nauwkeuriger werken.

Aandachtspunten bij m.b.t. de registratie & regels aangaande maidenmares

Eerste optie maidenmare DNA-profiel vastlegggen is dat u toestemming geeft aan het NWPCS om een haarmonster van de merrie te laten nemen door een van onze paspoortconsulenten om van dit haarmonster het DNA-profiel van de merrie vast te leggen. De kosten hiervan zijn €45,00 voor het vaststellen van het DNA- profiel van de merrie en €20,00 voor de verwerkingskosten, met het aanvinken dat u akkoord gaat met deze voorwaarden in Mijn Welsh geeft u toestemming voor de handelingen en het gebruik van het DNA-profiel voor toekomstige vast te stellen doeleinden.

Het haarmonster van de merrie wordt ter vastlegging van het DNA-profiel naar VHL gestuurd. Mocht het DNA-profiel van de merrie reeds vastliggen kan dit bij het stamboekkantoor aangegeven worden en na overleg van het bewijs hoeft er geen haarmonster van de merrie genomen te worden en naar VHL gestuurd te worden.

De tweede optie maidenmare DNA-profiel vastlegggen is dat u zelf een DNA monster van uw merrie neemt, dit opstuurt en betaalt aan VHL. Vervolgens krijgt u van VHL een DNA-profiel van de merrie terug waarna u het veulen pas kunt aanmelden. Bij het aanmelden van het veulen rechtstreeks bij het stamboekkantoor stuurt u dit DNA-profiel samen met het dekbewijs en aangiftebewijs naar het stamboekkantoor of als u het veulen via Mijn Welsh aanmeldt upload u het DNA-profiel hier en vult daarbij het juiste laboratoriumnummer in. Met het aanvinken dat u akkoord gaat met de voorwaarden in Mijn Welsh geeft u toestemming voor het gebruik van het DNA-profiel voor toekomstige vast te stellen doeleinden.

 • Bij het chippen en schetsen van een veulen waarvan de moeder reeds aan bovenstaande eis heeft voldaan moet er middels het trekken van een haarmonster DNA afgenomen worden van het veulen.
 • Om een veulen te kunnen chippen is het noodzakelijk dat moeder en kind in een rustige omgeving verblijven. Een ruimte met een stevige wand, bijvoorbeeld een box of een poetsruimte. Verzekeringstechnisch is dit tevens zoals het hoort zowel m.b.t. de paspoortconsulent als m.b.t. de pony.
 • Moeder en veulen moeten schoon en droog zijn zodat het haarmonster goed gearchiveerd kan worden voor mogelijk vastleggen van het DNA-profiel op enig later moment.
 • Wanneer de paspoortconsulent contact opneemt voor een afspraak en merrie en veulen bevinden zich op een andere plaats dan doorgegeven vergeet u dit dan niet te melden!
 • Als u nog meer veulens verwacht die nog niet middels geboortebericht zijn gemeld dan zou u dat kunnen doorgeven aan de chipper. Want als één en ander dan kan worden geregeld in één visite zou dat plezierig zijn. Dit dan wel met inachtneming van de regels betreffende het tijdig chippen van uw veulen.
 • Houdt u van de moeder van het veulen als deze niet bij het NWPCS is geregistreerd het volgende gereed:
 • Overige stamboeken: kopie van het bewijs van inschrijving en eerste bladzijde van het
  paspoort (om mee te geven aan de controleur).
 • Pony zonder registratiebewijs: kopie van de eerste bladzijde van het paspoort (om mee te
  geven aan de controleur).

Ook belangrijk

Meld uw veulen op tijd aan (binnen 30 dagen na de geboorte). Onze paspoortconsulenten kunnen dan beter hun routes inplannen wat voor eenieder in het proces van registratie voordeel levert. Zo ook dat u uw documenten binnen de wettelijk termijn van 6 maanden (door de coronamaatregelen ligt deze termijn op dit moment op 9 maanden) gemaakt en opgestuurd zijn zodat ze uw veulen kunnen begeleiden!

Wanneer dit niet gebeurt en het paspoort kan niet voor de 6e levensmaand (momenteel de 9de levensmaand) worden afgegeven, dan wordt er een paspoort afgegeven met een medische beperking wat inhoudt dat de pony NIET meer kan worden aangeboden voor de slacht voor menselijke consumptie. Houdt u dus het tijdig chippen en schetsen in de gaten en zo ook of het signalement (kleur en aftekeningen) correct wordt opgenomen; de verantwoordelijkheid hiertoe ligt bij u als eigenaar.

Nagekomen registratie

Pony’s worden onder normale omstandigheden aangemeld in het jaar van geboorte door middel van een origineel geboortebericht. Het is mogelijk dat dit door omstandigheden niet is gebeurd. Het NWPCS biedt de mogelijkheid om een pony te registreren met afstamming buiten het geboortejaar. Wij spreken hierbij dan over een nagekomen registratie.

Echter is daarbij een DNA-onderzoek verplicht waardoor de kosten voor registratie aanzienlijk hoger uitkomen. Zonder dit DNA-onderzoek is het niet mogelijk om de afstamming te registreren. Ook zal de pony gechipt moeten zijn (of worden). Voor de pony zal dan alsnog een paspoort en registratiebewijs worden afgegeven.

Het is mogelijk om een pony te registreren middels een nagekomen registratie indien een of beide ouderdieren bekend zijn. Het is helaas niet mogelijk om middels DNA-onderzoek de ouders te achterhalen. U kunt vooraf informeren bij het stamboekkantoor wat de registratiemogelijkheden zijn voor uw pony middels de informatie welke bekend is van de afstamming.

Mochten u nog vragen hebben of zijn er nog onduidelijkheden dan kunt u altijd via de mail of telefoon contact zoeken met het stamboekkantoor.

Natuurlijk en vooral

Wensen wij u veel veulenplezier en hopen uw veulen te mogen bewonderen in de veulenrubrieken op onze keuringen!

Mede namens onze paspoortconsulenten en het stamboekkantoor,

Hoofdbestuurslid Rasfokkerij Rhodé van Praat

Merrie met veulen. Foto Vivian Hesen