Tuchtcollege

Conform de statuten van onze vereniging kan het Tuchtcollege strafbepalingen opleggen aan leden of ereleden indien zij handelen of gehandeld hebben in strijd met deze statuten of de reglementen van de vereniging of met besluiten van de ledenraad die tot stand gekomen zijn overeenkomstig deze statuten of reglementen.