Privacy- en Cookiebeleid

Privacybeleid

Het NWPCS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met ons Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het NWPCS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn elders in dit Privacybeleid beschreven;

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens gevraagd wordt:

– passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens aan andere partijen doorgegeven worden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– het NWPCS op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze wil respecteren.

Als NWPCS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid of in algemenere zin vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit middels de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door het NWPCS verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
– ledenadministratie
– financiële administratie
– het verzenden van de verenigingsblad
– het verzenden van de nieuwsbrief
– het verzenden van e-mailberichten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het NWPCS de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– titel
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
Uw persoonsgegevens worden door het NWPCS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en):
– gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna, tenzij de persoon in kwestie
schriftelijk aangeeft de opslag beëindigd te willen zien. Indien de wet het bewaren der
gegevens vereist, mag en kan het NWPCS de gegevens niet verwijderen.
Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers/medewerkers aan
evenementen
Persoonsgegevens van vrijwilligers en medewerkers aan evenementen worden door het NWPCS
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– administratieve doeleinden
– financiële administratie
– de IW-47-aangifte voor de Belastingdienst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen werkzaamheden op vrijwillige basis
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het NWPCS de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– titel
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankgegevens
– BSN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door het NWPCS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna, tenzij de persoon in kwestie schriftelijk aangeeft de opslag beëindigd te willen zien. Indien de wet het bewaren der gegevens vereist, mag en kan het NWPCS de gegevens niet verwijderen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de financiële en ledenadministratie;
– het verzorgen van het verenigingsblad
– het verzorgen van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Opslag van gegevens binnen de EU
De aan het NWPCS verstrekte persoonsgegevens worden niet opgeslagen bij partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Het NWPCS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft het NWPCS de volgende maatregelen genomen:
– alle personen die namens het NWPCS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– op alle systemen hanteert het NWPCS een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
– het NWPCS zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– het NWPCS maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– het NWPCS test en evalueert de genomen maatregelen met regelmaat;
– allen die binnen het NWPCS een functie bekleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben, tenzij de wet of overheid dit anders bepaalt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Hiertoe dient u schriftelijk een verzoek in
te dienen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van daartoe door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens
NWPCS
Postbus 143
8430 AC
Oosterwolde
Tel. 06-82459273 (ma-vr: 08.30-12.00)
e-mail: secretariaat@nwpcs.nl