Verslag ledenraad vergadering

0
55
verslag

Terugkoppeling NWPCS Ledenraad vergadering
Donderdag 23 november 2023
Inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Halvinkhuizerweg 78-80, Putten

Aanwezig: Henriette Fraser Storm, Monica Groothuis, Jan Tienstra, Esther van Riet, Melissa Mol, Leny van Beek, Jan van Drie, Jan Jukema, Erik van Lente, Thijs Reef, Jan Willem Sloof, Pim van Welie, Richard Dekkers, Jaap Sloof, Annemiek Kuipers Smeulders, Denise Methorst, Anneke Dijkstra. Afwezig: Kitty Jonker.

Openbaar gedeelte

Op 23 november vond de najaarsvergadering van de ledenraad plaats, na vaststellen van de agenda was er de mogelijkheid om in te spreken, hierdoor werd door dhr R. Vrolijken (stal Coelenhage) het vraagstuk van bloedspreiding in de NWR naar voren gebracht. Deze inbreng is meegenomen in het aparte agendapunt daaromtrent.

Vanuit de afdelingen is verslag gedaan, er werden diverse punten gedeeld welke besproken waren op de vergaderingen. Onder andere een idee om meer hengsten op de keuring te krijgen door een nieuwe selectiemethode voor te stellen, de lage aantallen deelname aan keuringen in relatie met de vaccinatiekosten. Er werd gepleit voor gelijke tarieven voor gebruikersrubrieken en merrie rubrieken en er was input betreffende de inspectie dag in de keuze voorjaar/najaar.

Tijdens de vergadering werd de begroting ovb van een aantal aanpassingen goedgekeurd, werd het jaarplan gepresenteerd met hierin de nadruk op digitalisering achter de schermen en betere communicatie met leden.
Er was ook een discussie over het sportpredicaat, waarbij leden vonden dat het te gemakkelijk te behalen was.  Verder werd gesproken over de evaluatie van de inspectiedag, de agenda voor 2024, tarievenlijsten, begrotingen, bloedspreiding, juryleden, reglementswijzigingen, taken van het hoofdbestuur en voorgenomen plannen voor het 65-jarig bestaan van NWPCS.

Besloten gedeelte

In het besloten gedeelte werd er gesproken over onze huidige samenwerking met Groenned en de contractonderhandelingen voor een nieuwe samenwerking. Ook werd een nieuwe partij “Het Stamboekkantoor” gepresenteerd en hierop heeft een stemming plaatsgevonden en is er unaniem gekozen om een nieuwe samenwerking aan te gaan met de nieuwe partij.

Door de vertrouwenscommissie werd een nieuw bestuurslid voor het hoofdbestuur voorgesteld, Denise Methorst werd voorgedragen en unaniem aangenomen als nieuw bestuurslid voor de rasfokkerij hiermee is haar interim periode omgezet naar een vaste positie binnen het hoofdbestuur.  Ook werden er in het besloten gedeelte twee juryleden voorgedragen en we zijn blij dat we zowel Remco Zuidam als Jouke Dijkstra kunnen toevoegen aan ons jurycorps.

Er werd in goede harmonie vergadert en we kijken gezamenlijk positief naar de toekomst.

Hieronder een opsomming van de besluiten welke werden genomen:

  • Begroting is onder voorbehoud van een aantal kleine wijzigingen goedgekeurd (wijzigingen zijn reeds ook goedgekeurd)
  • Tarievenlijst werd goedgekeurd met een kleine aanpassing en toevoeging
  • Inspectiedag wordt in het najaar georganiseerd gezamenlijk met de Nationale sportdag, een vroege IBOP en een late veulenkeuring
  • Jaarplan 2024 werd goedgekeurd
  • Voorstel werkgroep jurycorps goedgekeurd
  • Agenda 2024 vastgesteld
  • Tekstuele aanpassing stamboek en registratiereglement artikel 7.9 en 7.10
  • Voorstel Denise Methorst HB lid, aangenomen
  • Voorstel jurylid Jouke Dijkstra, aangenomen
  • Voorstel jurylid Remco Zuidam, aangenomen