Verslag vergadering Ledenraad 11 mei 2023

0
203
verslag

Op 11 mei jl. vond de ledenraadsvergadering plaats bij manege Hippisch Verband te Putten. Lid Joop Epema heeft twee vragen ingebracht, één rond de financiën en de ontwikkelingen rond de opmars van de wolf in Nederland. Volgens afspraak is de gezamenlijke verklaring van het Hoofdbestuur NWPCS en leden J. Epema en M. Elzinga omtrent een opgelost geschil tussen het stamboek en deze twee leden, in de vergadering voorgelezen.

Afdelingen
Vanuit de drie afdelingen werd een korte terugkoppeling gegeven op de voorjaarsvergaderingen. In de afdeling Zuid, een zeer goed bezochte vergadering, is een stemming gehouden over de toekomst van de afdeling. De vergadering heeft de wens uitgesproken de afdeling op te willen heffen. De Ledenraad heeft het Afdelingsbestuur verzocht zo spoedig een extra ledenvergadering uit te schrijven over het voortbestaan van de afdeling.

Ook in de afdeling Midden was er een goed bezochte vergadering, waarin nadrukkelijk stil is gestaan bij de sponsoring van het Welsh Event door de afdelingen. Er is veel waardering voor het event, de hoogte van sponsoring staat echter in contrast met de oproep om de eigen keuringen kostendekkend te houden. Het afdelingsbestuur zal voor een eventuele sponsoring in jaar 2024 een begroting van het Welsh Event opvragen en dit agenderen op de najaarsvergadering.

In afdeling Noord was er een zeer goede opkomst en was er een fijne en goede sfeer op de vergadering. Er zijn vragen gesteld bij de nieuwe eisen rond het predikaat ‘sport’. De vergadering vindt dit eisen te laag in relatie tot de waarde van het predicaat. De Ledenraad heeft de werkgroep gevraagd dit onderdeel van het vernieuwde predicaatstelsel opnieuw te bekijken.

Financiën
Er werd door het Hoofdbestuur een toelichting gegeven op het financiële jaarrapport. Op een aantal vragen, hoogte van bedrag in de kas en het aantal debiteuren, heeft hoofdbestuur nadere toelichting gegeven. Het stamboek staat er in financieel opzicht goed voor. De Ledenraad heeft decharge verleend en dankt de penningmeester voor de goede en zorgvuldige

Jaarverslag 2022
Het Hoofdbestuur presenteerde haar jaarverslag over 2022. De Ledenraad heeft dat zeer positief ontvangen. Hierin werd o.a. duidelijk dat het aantal leden de afgelopen jaren flink is gegroeid. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.

Juryopstelling
De Ledenraad heeft kennisgenomen van de juryopstelling voor het keuringseizoen 2023. Vanwege een klein jurycorps, de beschikbaarheid van juryleden en het samenvallen van de keuring in Tolbert met de bouwvak, is het niet eenvoudig geweest de opstelling rond te krijgen. Statutair is het akkoord dat per ring er één jurylid is, die bijgestaan wordt door een aspirant lid. Voor de keuring van Tolbert is het reserve jurylid nog niet bekend. Het hoofdbestuur zal, in samenspraak met het jurycorps en de foktechnische commissies, werken aan een beleidsplan voor een toekomstbestendig jurycorps met daarin aandacht voor het opleiden, werven en behouden van juryleden.

Wolven
Via afdeling Noord is de vraag binnengekomen om vanuit het Welsh stamboek zitting te nemen in de zgn. Wolvencommissie, die door Provincie Drenthe is ingesteld. Met het toenemend aantal wolven is de vraag urgent hoe onze pony’s te beschermen. Vanuit de paarden- en ponysector wordt nog weinig actief geparticipeerd in deze commissies, die door iedere Provincie kan worden ingesteld. Oproep aan onze leden om zich te melden om zitting te gaan nemen in deze commissies, dat biedt de mogelijkheid invloed op het beleid te krijgen.

Benoemingen
De ledenraad heeft mevrouw Silvia Roggen benoemd tot lid van het hoofdbestuur. En heeft met de benoeming van mevrouw Henriette (Jet) Fraser – Storm de Grave een nieuwe voorzitter.

Benoeming nieuw lid Hoofdbestuur
De Ledenraad heeft, op voordracht van de vertrouwenscommissie, mevrouw Silvia Roggen benoemd als lid van het hoofdbestuur van het NWPCS. Mevrouw Roggen is al een aantal jaren als fokker van Welsh B’s en runt een manege en pensionstal. In overleg met haar en de andere bestuursleden wordt de inhoud van haar portefeuille nader bepaald. Met haar achtergrond in en kennis van het bedrijfsleven, de hippische sector en fokkerij van Welsh-pony’s, zal zij zich inzetten voor het stamboek. De Ledenraad is blij met haar komst en inzet voor het stamboek, en wenst haar veel succes.

Benoeming voorzitter Ledenraad
De Ledenraad heeft ook unaniem benoemt tot haar technisch voorzitter, mevrouw Henriette (Jet) Fraser – Storm de Grave. Zij is sinds 2018 lid van het stamboek en heeft, naast een KWPN-er, een aantal Welsh pony’s op stal staan. Die worden vooral ingezet in de sport. ‘Toen Yelin, een van de kinderen, op de Sportdag Noord met een bak aan prijzen naar huis ging, realiseerde ik me dat ze dit niet had kunnen doen zonder dat er een fokker was geweest.’ Mevrouw Fraser heeft een ruime staat van dienst als bestuurder, bij verschillende rijverenigingen en clubs. De Ledenraad is blij met haar komst en inzet voor het stamboek, en wenst haar veel succes.

Vacature voorzitter hoofdbestuur
Met het aangekondigde vertrek door de huidige voorzitter, de heer Piet Peters, uit het hoofdbestuur, is de Ledenraad opzoek naar kandidaten voor deze functie.

Vacature hoofdbestuur
Naast de vacature van voorzitter staat de vacature voor fokkerijzaken rasfokkerij open.