Kort verslag Ledenraadsvergadering 12 mei 2022

0
734
verslag

Op 12 mei jl. vond de Ledenraadsvergadering plaats bij Manege Hippisch Verband in Putten.

De heer Leeuwenhaag sprak in, onder meer over de kosten van de influenza entingen en de mogelijke minder deelname aan keuringen als gevolg hiervan. Ook ging hij in op kosten die worden gemaakt voor het Welsh Event. Hij vindt het belangrijk dat een dergelijk evenement zichzelf bedruipt. Ook gaf hij aan dat het goed is om bij de evaluatie van de hengstenkeuring ook de ervaringen van hengsteneigenaren mee te nemen.

Na de inspraakreactie werd er kort ingegaan op het verloop van de verschillende afdelingsvergaderingen. Ook werd gesproken over de gewenste inhoud van het jaarverslag van het NWPCS: volgens de ledenraadsleden moet elk jaar op hoofdlijnen worden gerapporteerd. Elementen die moeten worden benoemd zijn: ontwikkelingen van het aantal leden, pony’s, dekkingen, deelname aan keuringen, wijzigingen in reglementen; samenstelling werkgroepen en functionarissen. De jaarrekening 2021 werd hierna toegelicht, vervolgens goedgekeurd en er werd decharge verleend aan het Hoofdbestuur m.b.t. het jaar 2021. De Ledenraad herbenoemde ook Louis Roeters in de rol van hoofdbestuurslid Fokkerijzaken NWR/WPBR en Sport tot en met mei 2025.

Met betrekking tot het predicaatstelsel werd een mondelinge toelichting gegeven over het proces. Het is de bedoeling dat de besluitvorming plaatsvindt in het najaar van 2022. Ook werd gesproken over uitbreiding van het jurycorps: er zijn nu 5 nieuwe kandidaten voor de koepelopleiding (1 man en 4 vrouwen); zij zijn allemaal geslaagd voor het aanvangsexamen en nu met opleiding bezig. Uitbreiding van het jurycorps is belangrijk, mede omdat niet alle huidige juryleden vaak kunnen worden opgesteld.

Er waren bij de afdelingsvergadering in Noord vragen gesteld waarom niet gekozen is voor goed opgeleide mensen van andere stamboeken in plaats van externe adviseurs. Het hoofdbestuur meldt dat al vanaf juli 2021 gesproken is in de vorm van een denktank (met daarin Berry Bakker, Mascha Reijs en Ben Platzer vanuit het jurykorps, Hans Sloof en Johan van Drie vanuit de FTC’s, Rhodé van Praat en Louis Roeters vanuit het hoofdbestuur) om na te denken over de bemensing van het jurycorps. Vanuit deze denktank is besloten na inventarisatie om mensen voor de lange termijn te activeren en de opleiding via de koepel te doen en tevens een aantal personen te benaderen die voor de korte termijn een oplossing zouden kunnen bieden aan het tekort van juryleden binnen het huidige jurycorps. Daarmee zijn de externe adviseurs voor nu een logische keuze.

De technisch voorzitter van de Ledenraad, Bastiaan Meerburg, geeft aan dat zijn termijn van 4 jaar erop zit en zal in de najaarsvergadering afscheid nemen als voorzitter. De keuze is aan de Ledenraad of men nu een voorzitter vanuit de Ledenraad zelf kiest of een nieuwe onafhankelijke voorzitter. Hetzelfde geldt voor de secretaris, na het vertrek van Reinier van de Ruit. De Ledenraad spreekt uit dat het wenselijk is dat beiden onafhankelijk zijn. Richard Dekkers en Jan Jukema zullen vanuit de Ledenraad de vacatures gaan voorbereiden.