Kort verslag Ledenraadsvergadering 9 juni 2020

0
2311

Op dinsdagavond 9 juni werd in Putten, onder een streng corona-regime, een fysieke bijeenkomst van de Ledenraad gehouden. Door de coronacrisis hebben veel activiteiten van het stamboek tijdelijk stilgelegen en het wordt nu langzaam weer opgepakt. De Ledenraad is blij dat er dit jaar toch een aantal inspecties kunnen plaatsvinden, waar leden hun dieren kunnen tonen. Wel moet bij deze inspecties aan strenge protocollen worden vastgehouden. Het is belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de procedures om de risico’s te minimaliseren. Vanuit het stamboek worden bij de inspecties aanjagers en voorbrengers aangeboden.

Op dit moment wordt er door het hoofdbestuur gewerkt aan een herziening van de statuten en reglementen van onze vereniging. De huidige statuten en reglementen zijn namelijk verouderd. Het is de bedoeling dat in het najaar een concept, dat is goedgekeurd door een jurist, een notaris en RVO, wordt aangeboden aan de Ledenraad ter besluitvorming. Vanuit de Ledenraad kwam de opmerking dat dit wellicht ook een aanleiding is om te kijken of het wenselijk is om de huidige organisatiestructuur met Ledenraad te vervangen door een organisatiestructuur met een Algemene Leden Vergadering. De Ledenraad heeft afgesproken om een commissie op te richten die dit gaat onderzoeken, bestaande uit 6 leden en een onafhankelijk voorzitter. Elke afdeling kan hiervoor 2 leden afvaardigen. Het is belangrijk dat deze commissie de mening van de leden peilt, en daarnaast ook overleg heeft met afdelingsbesturen en het hoofdbestuur. Omdat dit waarschijnlijk meer tijd vergt dat het maken van het concept voor de nieuwe statuten en reglementen is afgesproken om eerst de huidige organisatiestructuur aan te houden. Vervolgens kan na een beslissing om de Ledenraad al dan niet te vervangen door een Algemene Ledenvergadering, dit eventueel alsnog worden aangepast.

De Ledenraad kon verder instemmen met de Jaarrekening 2019 en verleende het hoofdbestuur decharge. De internationale commissie, die als doel had om de procedures tussen WPCS en NWPCS te harmoniseren, werd ontbonden. Op dit moment vaart men in Groot-Brittannië de eigen koers in verband met de Brexit, waardoor deze commissie op dit moment weinig bestaansrecht meer heeft. De Ledenraad bedankt de leden van deze commissie hartelijk voor hun inzet. Ook vanuit andere commissies werd een korte terugblik op de afgelopen periode gegeven.

In het besloten gedeelte van de vergadering gaf de voorzitter van het jurycorps, Elbert Koelewijn, een overdenking over de positie van de jury binnen het stamboek en dan met name de persoonlijke ervaringen van juryleden. Dit deed hij door middel van een brief die een jurylid na een keuring had geschreven. Deze brief had de ondersteuning van het hele jurycorps en werd ter plaatse voorgelezen. Het is overigens de bedoeling om deze brief integraal op te nemen in het Welsh Magazine, zodat alle leden ervan kennis kunnen nemen.

Er werd in het besloten gedeelte ook een discussie gevoerd over het respectvol omgaan met vrijwilligers binnen het stamboek. De Ledenraad was het erover eens dat respectvol omgaan met leden en vrijwilligers (of het nu om officials, leden van hoofdbestuur, ledenraad of anderen gaat) de basis moet zijn. Verder werden 2 nieuwe leden benoemd in de foktechnische commissies: Patrick Wormgoor (FTC rasfokkerij) en Erik Veenstra (FTC NWR/WBPR). De Ledenraad wenst hen veel succes bij hun activiteiten.