Kort verslag vergadering Ledenraad

0
2180

Op maandagavond 8 oktober was er een extra ledenraadsvergadering in Heerde. Tijdens deze vergadering werd onder meer gesproken over een advies vanuit de Foktechnische Commissie (FTC) over de wijziging van het predicaatstelsel. Het hoofdbestuur maakt naar aanleiding van dit advies een voorstel, dat zal worden besproken tijdens de afdelingsvergaderingen. Daar krijgen de leden de mogelijkheid om hun inbreng te geven. Vervolgens zal het bestuur een al dan niet gewijzigd voorstel inbrengen voor accordering bij de ledenraad. Een ander besluit wat werd genomen was dat de pilot voor het verrichtingsonderzoek in elk geval met 1 jaar wordt verlengd. Een voorstel tot een verrichtingsonderzoek nieuwe stijl wordt de komende tijd door het hoofdbestuur verder uitgewerkt, waarna het eveneens aan de afdelingen zal worden voorgelegd. Vervolgens zal het voorstel aan de ledenraad worden voorgelegd.

De ledenraad stemde verder in met de voordracht van een aantal leden voor de foktechnische commissie: Aniek Rolf, Katja Bleeker en Sander van der Putten. De ledenraad is blij dat deze leden hebben gereageerd op de gestelde vacatures, want aanvullingen in de commissie zijn dringend noodzakelijk om de gewenste splitsing in fokbeleid tussen Rasfokkerij en NWR/WPBR mogelijk te maken. Verder werd gesproken over de invulling van de tuchtcommissie. Volgens de statuten van onze vereniging is deze commissie bevoegd om, nadat het bestuur een zaak aan de tuchtcommissie heeft voorgelegd, leden of ereleden die in strijd met de statuten en/of reglementen hebben gehandeld te berispen of te beboeten. Als voorzitter van de tuchtcommissie werd door de ledenraad Bastiaan Meerburg (voorzitter ledenraad) benoemd en als secretaris Reinier van de Ruit (secretaris ledenraad). Een derde lid van de tuchtcommissie zal nog worden aangezocht.

De notitie van de Werkgroep Wijffelaars werd door de ledenraad niet besproken, omdat deze nog niet geheel gereed was. Peter Wijffelaars gaf aan dat n.a.v. de gehouden fokkersavond verschillende opties in de notitie zullen worden gepresenteerd, maar dat het hoofdbestuur hier een keuze uit zal moeten maken. De notitie moet dus worden gezien als een voorzet aan het hoofdbestuur. Echter, het hoofdbestuur bepaalt de inhoud van het uiteindelijke voorstel. Dat gaat vervolgens naar de leden, en zal in de afdelingsvergaderingen worden besproken. De ledenraad sprak ook over de communicatie vanuit het stamboek. Er zijn de afgelopen periode grote stappen gezet, maar er zijn ook nog een aantal verbeterpunten, bijvoorbeeld bij het Welsh Pony & Cob Magazine, de nieuwsbrieven en de website. Zo is voor de leden onduidelijk wanneer zij welke communicatie kunnen verwachten. Het hoofdbestuur geeft aan dat hier hard aan wordt gewerkt, maar ook dat men afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers.

Ook de financiële resultaten van de vereniging werden besproken. Het beeld is voor het jaar tot nu toe over het algemeen positief: het aantal leden is de afgelopen periode toegenomen, evenals het aantal geregistreerde veulens ten opzichte van 2017. Een ander positief punt is dat het aantal leden dat de contributie niet betaalt, sterk is gedaald. Hier wordt door het hoofdbestuur ook sterk op gelet: in het ergste geval wordt een lid eerst geblokkeerd en later geroyeerd. Het grote voordeel van strak financieel beleid is dat een aantal tarieven het komende jaar wat kunnen dalen. Afgesloten werd met het mooie nieuws dat het bedrijf Renolution BV van Jan Willem Sloof zich voor langere tijd (5 jaar) als hoofdsponsor aan het stamboek verbonden heeft.

De eerstvolgende ledenraadsvergadering zal worden gepland eind november, begin december. Dit is na de afdelingsvergaderingen. Op de agenda zal dan onder meer staan een notitie over ereleden, evenals de input vanuit de afdelingsvergaderingen op de hierboven besproken onderwerpen. De daarop volgende vergadering zal begin maart 2019 worden gepland.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in