• Home
  • Over NWPCS
  • Ledenraad

Ledenraad 12 november 2016


Beste leden van het NWPCS,

De Ledenraad en het Hoofdbestuur van het NWPCS vergaderen zaterdag 12 november a.s. (KNHS centrum, Ermel0, aanvang 09.30 uur).

De agenda en de daarbij behorende bijlagen kunt u downloadden, of een copy ervan opvragen bij het Stamboekburo.
De begroting voor het jaar 2017 en de daarbij behorende toelichting kunt u opvragen bij het Stamboekburo.
Deze zijn vertrouwelijk.

Sprekers dienen zich minstens drie dagen voorafgaand aan de vergadering per email aan te melden bij
de voorzitter LR - de heer Gert Wensvoort. Spreekrecht is ter informatie LR van de eerder met betreffende spreker en de leden
openbaar op de afdelingen gevoerde discussie.

We hopen u te mogen begroeten bij deze vergadering.

Met vriendelijke groet

Jan S. Jukema - secretaris van de Ledenraad

 

Agenda LR-HB- NWPCS 12 nov2016

Bijlage 1 LR-HB vergadering 10 oktober 2016

Bijlage 2b Toelichting begroting NWPCS 2017

Bijlage 3 Voorstel Gewestindeling

Bijlage 4a veterinair protocol 2016

Bijlage 4b veterinair blanco

Bijlage 5a Fokplan 2016

Bijlage 5b Toelichting bij Fokplan

Bijlage 5c Fokplan 2016

Bijlage 5d Fokplan Mrt Nov 2012

Bijlage 7 Jaarrapportage veterinaire inspecties stamboekopname merries en hengsten 2016

Bijlage 8-VO-NWR voorstel LR23-10-2016

Bestuurslid Sportzaken

Ledenraadsnieuws 25 februari 2016 in zake de bestuursvacatures.

De vacature Sportzaken in het Bestuur.

Deze vacature is geconvoceerd op de site van de NPWPCS per 21 december 2015. Op deze vacature hebben drie kandidaten tijdig voor de gestelde termijn van 1 februari 2016 gereageerd en alle drie zijn direct daarna door de Vertrouwenscommissie persoonlijk geïnterviewd. De Vertrouwenscommissie heeft daarna unaniem voorgesteld mevrouw Trudi Houwen voor te dragen aan de Ledenraad voor benoeming. Volgens art 3.4 van het Ledenraadsreglement is besluitvorming van de Ledenraad buiten vergadering mogelijk met consultatie van alle leden van de Ledenraad per email en wanneer het besluit met algemene stemmen en schriftelijk wordt genomen. Gezien de behoefte deze vacante functie zo spoedig mogelijk in te vullen heeft de voorzitter van de Ledenraad voorgesteld de stemming over mevrouw Houwen per email te laten verlopen. Deze stemming heeft plaatsgevonden 21 en 22 februari. Alle leden van de Ledenraad hebben zich per email akkoord verklaard met de benoeming van mevrouw Trudi Houwen als lid van het bestuur van het NWPCS. Mevrouw Trudi Houwen heeft haar benoeming met in haar portefeuille Sportzaken in het Bestuur van het NWPCS geaccepteerd. Herverkiezing mevrouw Tineke van de Weerd en de heer Alfred Vaessen in het Bestuur. Deze herverkiezingen zijn geconvoceerd op de site van de NPWPCS per 21 december 2015. Zowel mevrouw van de Weerd als de heer Vaessen hebben aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor hun respectievelijke functies. Er hebben zich na de convocatie geen tegenkandidaten gemeld voor invulling van deze functies. Mevrouw van de Weerd en de heer Alfred Vaessen zullen worden voorgedragen voor herbenoeming en continuering van hun functies in het Bestuur van het NWPCS op de reguliere Ledenraadsvergadering op 16 April 2016. Gert Wensvoort, voorzitter ledenraad NWPCS

Afdeling Midden