• Home
  • Over NWPCS
  • Ledenraad

Ledenraad 30 november 2017

Donderdag 30 november 2017, 19.30 uur


AGENDA
 
1. Opening
2. Welkom nieuwe leden vanuit afdelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen van insprekers

NB – Huishoudelijkregl.
1.5 Elk lid van het NWPCS heeft inspreekrecht van 5 minuten op de vergadering. Het inspreekrecht heeft betrekking op de vooraf bepaalde agendapunten. Leden die gebruik willen maken van dit inspreekrecht dienen zich minstens drie dagen voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan te melden bij de voorzitter. Het inspreekrecht is ter informatie van de vergadering van de eerder door het betreffende lid gevoerde discussie op afdelingsvergadering waar het betreffende lid toe behoort. Vervolgens kan de Ledenraad het insprekende lid hierover vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats met inspreker.

5. Vaststellen notulen LR 19 juli 2017 (zie bijlage 1)
6. Vaststellen notulen LR 2 november 2017 (zie bijlage 2)
7. Voortgang contract MediaPrimair – bijlage 4)
NB - het concept redactieconcept – als onderdeel van contract met Epema (zie bijlage 3) – wordt deze week opgesteld . Wordt gestreefd om dit op LR vergadering te presenteren.
8. Voortgang contract Groenned – zie bijlage 6 (wordt nagestuurd)
9. Begroting 2018 (bijlage 5 en 5a) op te vragen bij secr. van het NWPCS)
Met aandacht voor:
- Retributie, toelichting op halveren
- Vacatie-vergoeding
- Tarieven (zie bijlage 7 voor tarieven 2017), in het bijzonder registratie buitenlandse ponies
10. Terugkoppeling bestuursmodel, incl, functioneren van de werkgroepen
11. Toekomstgerichte visie op jury (PW)
12. Invulling secretariaat
13. Verkiezing voorzitter, planning en procedure
Ter info:
 4.1 De Ledenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter, bij voorkeur recht doende aan gelijke verdeling over de afdelingen. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter wordt de Ledenraad voorgezeten door haar in leeftijd oudste lid.
14. Rondvraag
15. Sluiting openbaar deel

 

Ledenraads vergaderingen

Donderdag 2 november en donderdag 30 november, van 19.30 - uiterlijk 22.00 uur.
Beide keren ter kantore, in Ermelo.

De vergadering van 3 november is met name voor het bespreken van de voortgang rond de contractbesprekingen met Groenned en MediaPrimair, en de contractbespreking met Deltahorses mbt Equis.
Aanvullend op de agenda zal komen de communicatie en functioneren van de LR (HZ). Tijdens deze vergadering neemt Gert Wensvoort afscheid van de Ledenraad. Vanwege drukke werkzaamheden die moeilijk te combineren zijn met de inzet voor de LR, stelt hij  zijn plaats verkiesbaar. Ook Bastian Coes neemt afscheid, vanwege het gegeven dat Coes sr. nu deel uitmaakt van het Hoofdbestuur.

De vergadering van 30 november staat vooral in het teken van de begroting 2018, en tenminste de andere twee punten. Namelijk het functioneren van de werkgroepen (BC) en de toekomstgerichte visie op VO (PW).

 

Ledenraadsvergaderingen

De belangrijkste openbare vergadering van de Ledenraad

Op 5 oktober 2017 in het KWPN-kantoor te Ermelo vindt de allerbelangrijkste openbare vergadering van de Ledenraad van dit jaar plaats. Leden hebben het recht bij elk onderwerp van de agenda in te spreken.

Het gaat deze keer om onvoorstelbaar belangrijke zaken voor onze vereniging:

  • - Met welk stamboekkantoor gaan we in zee de komende jaren en wat gaat dat kosten?
  • - Hoe gaan we met ons Welsh Magazine verder en welk prijskaartje hangt daaraan?
  • - Hoe pakt het begrotingsjaar 2017 uit en eindigen we eindelijk weer eens met een overschot?
  • - Hoe gaat de begroting 2018 eruitzien en waar is wél geld voor (en waar niet) en is een contributieverhoging nodig?

Voor dit soort plannen is draagvlak nodig en is het ook nodig dat goede suggesties vanuit de leden op tafel komen. VANDAAR DE OPROEP OM DE VERGADERING VAN DE LEDENRAAD OP 5 OKTOBER BIJ TE WONEN EN VAN HET INSPREEKRECHT GEBRUIK TE MAKEN.

Donderdag 23 november vindt de reguliere najaarsvergadering van de LR met het HB plaats. De agenda en vergaderstukken worden tijdig bekend gemaakt.

  • 1
  • 2

Afdeling Midden