• Home

DE VERENIGING ZIJN WE SAMEN

Meer dan 1200 leden houden ons stamboek in stand. Meer dan 120 vrijwilligers zorgen er op allerlei manieren voor dat we schitterende evenementen hebben. Ruim 25 'functionarissen' staan meerdere dagen per jaar geheel vrijwillig (met op zijn hoogst een kleine vergoeding voor gereden kilometers) in de baan om onze nieuwe NWR-hengsten te beoordelen op sportaanleg, de IBOP-proef 'af te nemen', onze pony's te keuren op regionale en nationale keuring en onze hengsten op het mega-evenement - dé grootste Welsh-hengstenkeuring in de wereld - zorgvuldig te bekijken. Vrijwilligers in redactie- en pr-commissie zorgen ervoor dat we de mooie verhalen over al die evenementen nog eens kunnen nalezen en uitdragen aan niet-leden.

En zij allemaal samen vormen dé Vereniging. En, inderdaad die vereniging heeft ook een bestuur nodig. Ook vrijwilligerswerk. Heel veel uren bestuurswerk komt op hoofdbestuursleden af.

De vereniging, al die vrijwilligers en de bestuursleden verdienen geen bestuurlijk 'gedoe'. En toch gebeurt dat. Onverwacht en soms ook niet helemaal verklaarbaar. Maar vervelend en soms pijnlijk is het werkelijk voor iedereen. Juist omdat bestuurders als vrijwilligers ten dienste van de hele vereniging er veel tijd in stoppen.

Op 1 december heeft een afvaardiging van het Interim-bestuur en de Ledenraad gesproken met een delegatie van voormalige bestuursleden. Het gesprek ging over de  gang van zaken rond de recente bestuurswisseling. Dit gesprek vond plaats op verzoek van vier voormalige bestuursleden.

In dit gesprek is door de Ledenraad en het Interim-bestuur grote waardering uitgesproken over het vele werk en de loyale inzet van alle oud-bestuursleden in de afgelopen jaren. Door het Interim-bestuur is vastgesteld dat het voormalige bestuur duidelijk op weg was om maatregelen te nemen om de begroting voor 2017 om te buigen naar een positieve exploitatie. Er is - in het bijzonder in 2016 - goede voortgang geboekt met het PR-beleid en de werving van nieuwe leden. Op voorstel van het vorige bestuur is - na raadpleging van de leden - ook de opzet veranderd van het verrichtingsonderzoek. De Ledenraad heeft daaraan brede steun gegeven. Bovendien is door het vorige bestuur - onder meer door het organiseren van goed bezochte fokkersavonden - gewerkt aan actualisatie van het Fokplan. Besluitvorming daarover zal in het voorjaar van 2017 kunnen plaatsvinden. De door het vorige bestuur uitgezette koers zal door het Interim-bestuur worden voortgezet.

De besluitvorming van de Ledenraad ten aanzien van het voormalige bestuur is door voormalige bestuursleden ervaren als pijnlijk en een ontkenning van hun inzet voor het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Die persoonlijke teleurstelling is begrijpelijk. De Ledenraad en de Interim-bestuursleden achten de persoonlijke bijdrage en de inzet van de voormalige bestuursleden evenwel zeer hoog en maken dat ook graag kenbaar aan alle leden van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Voor de getoonde inzet passen complimenten. Afgesproken is dat het voormalige bestuur zich maximaal inzet voor een goede overdracht van zaken en zich ook op dit punt inzet voor het belang van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek.

De vereniging verdient het om gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten. De Ledenraad heeft ons - Peter Goumans, Ben Platzer, Piet Peters en ondergetekende - gevraagd de bestuurstaken tijdelijk over te nemen. En dat hebben we vanuit ons eigen verenigingsgevoel en passie voor de Welsh gedaan. Ons hoogste doel is: er voor zorgen dat al die vrijwilligers en al die leden en 'liefhebbers' geen hinder ondervinden van de 'bestuurlijke perikelen'  waar onze vereniging recent even mee te maken had. De CHK staat al weer in de steigers, de IBOP-proef ligt al weer achter ons, er melden zich al weer vrijwilligers voor 'onze' promo-stand op de KWPN-keuring.

We nemen tijdelijk de bestuurstaken met zijn vieren op ons. We willen in die periode korte en directe lijnen met een ieder. Wij zijn er als bestuurders voor om u als vrijwilligers 'het werk' plezierig te maken. Daarvoor is nodig dat we voor duidelijke kaders en richtlijnen zorgen en voor een 'open deur' naar u toe. We hebben elkaar zeer nodig!

Plezierige kerstdagen en een gezegend 2017 gewenst,

 

Henk Bleker, Interim Voorzitter

Gesprek 1 december 2016

Donderdag 1 december heeft een afvaardiging van het Interim-bestuur en de Ledenraad gesproken met een delegatie van voormalige bestuursleden. Het gesprek ging over de gang van zaken rond de recente bestuurswisseling. Dit gesprek vond plaats op verzoek van vier voormalige bestuursleden. 
 
In dit gesprek is door de Ledenraad en het Interim-bestuur grote waardering uitgesproken over het vele werk en de loyale inzet van alle oud-bestuursleden in de afgelopen jaren. Door het Interim-bestuur is  vastgesteld dat het voormalige bestuur duidelijk op weg was om maatregelen te nemen om de begroting voor 2017 om te buigen naar een positieve exploitatie.  Er is - in het bijzonder in 2016 - goede voortgang geboekt met het PR-beleid en de werving van nieuwe leden. Op voorstel van het vorige bestuur is - na raadpleging van de leden - ook de opzet veranderd van het verrichtingsonderzoek. De Ledenraad heeft daaraan brede steun gegeven. Bovendien is door het vorige bestuur - onder meer door het organiseren van goed bezochte fokkersavonden - gewerkt aan actualisatie van het Fokplan. Besluitvorming daarover zal in het voorjaar van 2017 kunnen plaatsvinden. De door het vorige bestuur uitgezette koers zal door het Interim-bestuur worden voortgezet. 

De besluitvorming van de Ledenraad ten aanzien van het bestuur is door vier voormalige bestuursleden ervaren als pijnlijk en een ontkenning van hun inzet voor het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Die persoonlijke teleurstelling is begrijpelijk. De Ledenraad en de Interim-bestuursleden achten de persoonlijke bijdrage en de inzet van de voormalige bestuursleden evenwel zeer hoog en maken dat ook graag kenbaar aan alle leden van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek. Voor de getoonde inzet passen complimenten. Afgesproken is dat het voormalige bestuur zich maximaal inzet voor een goede overdracht van zaken en zich ook op dit punt inzet voor het belang van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek.

Gert Wensvoort, voorzitter ledenraad NWPCS.
Henk Bleker, interim-voorzitter NWPCS

Agenda Ledenraadsvergadering

AGENDA LEDENRAADSVERGADERING
Datum:  Zaterdag 10 december 2016
Tijdstip:  13.00  – 14.30 uur
Plaats:  KNHS te Ermelo

Openbaar gedeelte

1. Opening openbaar gedeelte LR
2. Verslag openbaar gedeelte van de LR d.d. 12 november 2016
3. Toelichting op Begroting 2017 en Jaarplan 2017. Begroting is door leden op te vragen bij Stamboekkantoor.
4. Voorstel tot wijzigen Huishoudelijk Reglement ivm omvorming afdeling Oost en West tot afdeling Midden zoals besloten in ledenraad 12/11/2016. (zie bijlage 3)
5. Stand van zaken met betrekking tot CHK 2017 en Night of the Stallions.
6. Rondvraag
7. Sluiting

Walk-in van 14.30 – 17.30 uur

Aan ALLE leden van het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek, NWPCS,
Zaterdag 10 december organiseert uw stamboek een informele bijeenkomst voor ALLE leden van het NWPCS. Deze WELSH-WALK-IN wordt gehouden aansluitend aan de Ledenraadvergadering, in de foyer van het KHNS, te Ermelo, Beek 109. De WELSH-WALK-IN wordt gehouden van 14.30-17.30 uur.
Om 15.00 uur houdt uw voorzitter, de heer Bleker, een korte inleiding, getiteld “De Koers van het NWPCS”. Daarna horen wij graag uw mening over wat volgens u deze koers zou kunnen zijn.
De foyer van het KNHS kunt u vinden via het zandpad, waar u het tweede hek links inslaat. Volg dan de borden KNHS en neem de trap naar boven naar de foyer.

Belangrijke data voor Welsh-liefhebbers

10 en 11 februari:   Centrale Hengstenkeuring.
8 maart:    Na- en herkeuring hengsten.
24 juni:   RK te Exloo
1 juli:   RK te Utrecht
8 juli:   RK te Hellendoorn
15 juli:   RK te Sevenum
22 juli:   RK te Heteren
29 juli:   RK te Tolbert